44 jaar C.V. de Venekloeten!

Al 44 jaar de gezelligste vereniging uit Dedemsvaart

Algemene ledenvergadering op 17 mei 2017

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij alle leden van C.V. de Venkloeten uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 17 mei 2017 om 20.30 uur in onze  Hofresidentie “de Baron” te Dedemsvaart

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Notulen ALV 25 mei 2016

3. Jaarverslag 2016/2017 door secretaris Marco Koopman

4. Financieel verslag 2016/2017 door penningmeester Diana Harbers

5. Begroting 2017/2018 door penningmeester Diana Harbers

6. Verslag kascontrolecommissie (Eltje Brand, Jasper Vrielink, reserve Laurens deVries)

7. Benoeming kascontrolecommissie

8. Pauze

9. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en herkiesbaar: mevrouw Diana Harbers (Penningmeester)
– Aftredend en herkiesbaar: mevrouw Wilma Rademaker (Jeugdcommissie)
– Aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw Saskia Geuke (Ledenadministratie)
– Mevrouw Esther van Zijl heeft zich voor de vrijkomende functie van ledenadministratie kandidaat gesteld

10. Het bedanken van scheidende bestuurs- en andere Hofleden voor hun inzet binnen onze vereniging door de voorzitter

11. Rondvraag

12. Sluiting

Eventuele voordrachten van tegenkandidaten voor een bestuursfunctie moeten voor aanvang van deze vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en moeten door ten minste vijf geldige stemmen gesteund worden.

Het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV, het financiële overzicht en de begroting zijn vanaf 10 mei te verkrijgen bij de secretaris, De Roerdomp 48a, 7701 RP Dedemsvaart, tel: 0523-615419 of per E-mail: secretaris@venekloeten.nl