Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Geachte Leden,

Hierbij nodigen wij alle leden van onze vereniging uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 17 mei 2018 om 20:30 in Hofresidentie “de Baron” te Dedemsvaart

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Notulen algemene ledenvergadering 17 mei 2017

3. Jaarverslag 2017/2018 door secretaris Marco Koopman

4. Financieel verslag 2017/2018 door penningmeester Diana Harbers

5. Begroting 2018/2019 door penningmeester Diana Harbers

6. Verslag kascontrolecommissie (Eltje Brand, Laurens de Vries, reserve Han Rooth)

7. Benoeming kascontrolecommissie

8. Pauze

9. Voorstel contributieverhoging (Naar respectievelijk: Alleen lid € 22. Paar lid: € 44)

10. Bestuursverkiezing:
– Aftredend en herkiesbaar: mevrouw Dinise Rademaker (Dansmariekes)
– Aftredend en herkiesbaar: mevrouw Nienke Giethoorn (Notulist)
– Aftredend en herkiesbaar: meneer Marco Koopman (Secretaris)
– Aftredend en niet herkiesbaar: meneer Adriaan Hofman (activiteiten-commissie)
– Meneer Jasper Vrielink heeft zich voor de vrijkomende functie kandidaat gesteld

11. Het bedanken van scheidende bestuurs- en andere Hofleden voor hun inzet binnen onze vereniging door de voorzitter

12. Rondvraag

13. Sluiting
Eventuele voordrachten van tegenkandidaten voor een bestuursfunctie moeten voor aanvang van deze vergadering schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en moeten door ten minste vijf geldige stemmen gesteund worden.

Het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV, het financiële overzicht en de begroting zijn vanaf 10 mei te verkrijgen bij de secretaris, De Prunus 94, 7701 WR Dedemsvaart, tel: 06-21933191 of per e-mail: secretaris@venekloeten.nl

Namens het bestuur van C.V. de Venekloeten,

Marco Koopman

Secretaris der Venekloeten